Timpul pentru Belle Tour

 


 

Avizier

Inscrierea in inv.primar
Posturi vacante
Erasmus 2022
Comitetul parintilor
Cadre didactice
Diverse


 
 
 
 

Posturi vacanteANUNȚ

Având în vedere prevederile art.7 din Hotararea nr. 1027/11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru respectiv  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD  organizează  IN DATA DE 11.04.2022 concurs pentru ocuparea a:

v1 post contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT- perioada NEDETERMINATA

 

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante precizate persoanele  care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunosc limba română, scris şi vorbit;
  • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • au capacitate deplină de exerciţiu;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

ØCondiţii specifice necesare pentru ocupare postului:

-          Studii: profesionale/medii

-          Cursuri de calificare in domeniu (Calificare în meseria de mecanic sau asimilate )

-         Experiență în specialitate - minim 3 ani

-          Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant

-          Abilitati pentru munca in echipa

-          Capacitate de a interactiona cu copiii 

-          Disponibilitate pentru program flexibil

-          Cunostinte de legislatie specifica locului de munca

-          Cunostinte in domeniul sanatatii si Securitatii in Munca si PSI

-          Abilități de întreținere a spațiilor școlare interioare și exterioare

ØCandidaţii vor depune la secretariatul unitatii scolare, LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD, corp A  în intervalul  21.03.2022-01.04.2022,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere înscriere la concurs;

 2. Copie act identitate, Certificate de nastere, Certificate de căsătorie, copie Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);

 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor:

·        Pentru postul de MUNCITOR

vdiploma de absolvire – studii medii/profesionale/calificari

 4. Copie de pe cartea de munca privind perioada lucrata până la 01.01.2011 respectiv fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/ specialitate;

 5. Adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberata cu cel mult 6 luni anterioare derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

 6. Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale.            În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarant admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 7. Caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)

 8. Orice alte documente relevante pentru dovedirea conditiilor de participare

 9. Curriculum vitae – format European

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

ØBibliografia:

üLEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

üLEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

üLEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;

üCartea instalatorului / electricianului de Gh. Chiriţă şi C. Alexa – Editura Tehnică

üLegea 477/2004 – privind codul de conduit a personalului din instituțiile publice

 

 

ØEtapele desfășurării concursului:

Concursul se organizeaza la sediul Liceului National de Informatica Arad, Arad, B-dul Iuliu Maniu Nr. 39-41-corp A

·        Publicarea anunțului: 18.03.2022

·        Selectia dosarelor: 04.04.2022

·        Proba scrisă:11.04.2022

·        Proba practică: 11.04.2022

·        Interviu: 11.04.2022

 

ØCalendarul de desfășurare a concursului este următorul:

 

vDepunerea dosarelor: 21.03.2022 - 01.04.2022, ora 14,00

vSelectia dosarelor- 04.04.2022, ora 10,00

vAfisarea rezultatului selecției dosarelor:04.04.2022 , ora 12,00

vDepunerea contestatiilor la selectia dosarelor: 05.04.2022, ora 10,00

vAfisarea rezultatelor selecției dosarelor: 05.04.2022, ora 12,00

vProba scrisă- 11.04.2022- ora 9,00

vProba practică 11.04.2022 ora 10,00

vInterviu -  11.04.2022, ora 11,00

vAfişarea rezultatelor:  11.04.2022, ora 13,00

vDepunerea contestațiilor: 11.04.2022, ora 14,00

vAfisarea rezultatelor finale, după contestații: 11.04.2022, ora 15,00

 

Informații suplimentare se pot obtine  în zilele lucrătoare, între orele 10,00-14,00 la sediul Liceului National de Informatica Arad, biroul Secretariat , persoana de contact: secretar Iacob Gabriela, tel. 0730 046009

 
lniarad.ro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design & Hosting by Activ.NET
[ Acasa ] [ Despre noi ] [ Oferta educationala ] [ Resurse umane ] [ Galerie Foto ] [ Activitati diverse ] [ Informatii ] [ Contact ]